Είστε εδώ

Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Σαρανταπόρου

Επικοινωνία: TOSYN@sarantaporo.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) αποτελεί το θεσμό που δίνει στους νέους, από 15 έως 28 ετών, τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά του τόπου τους. Είναι το καινούργιο, οργανωμένο βήμα εκπροσώπησης της νεολαίας σε κάθε Δήμο και Κοινότητα. Αποτελεί αυτόνομη δομή ενεργής συμμετοχής και έκφρασης των νέων στην τοπική κοινωνία. Στο Δήμο Σαρανταπόρου δημιουργήθηκε Τοπικό Συμβούλιο Νέων, μετά τη διενέργεια των εκλογών, το οποίο είναι αρμόδιο για την προώθηση των ζητημάτων και των αιτημάτων που απασχολούν την τοπική νεολαία. Τα αιτήματα αυτά, καθώς και τα συμπεράσματα που συνάγονται από το Συμβούλιο, προωθούνται μέσω του Προέδρου του ΤΟ.ΣΥ.Ν. στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια δρουν από κοινού για την προώθησή τους. Είναι η πρώτη φορά, που σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε κρατικό επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα στους νέους να εκφραστούν θεσμικά, να διατυπώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής τους κοινωνίας. Πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Πέρα από μικροπολιτικές αγκυλώσεις και κολλήματα. Ο θεσμός αυτός έρχεται να ενώσει όλους τους νέους, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Έφθασε η ώρα, λοιπόν, η φωνή της νεολαίας να ακουστεί δυνατά και ξεκάθαρα. Έφτασε η ώρα να κάνουμε οι νέοι ένα μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση: Να συμμετέχουμε στο ΤΟ.ΣΥ.Ν.!

 

ΣΤΟΧΟΙ

Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Σαρανταπόρου, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, με σκοπό την συμμετοχή των νέων στη τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα:

 • προωθεί την κοινωνική προσφορά των νέων μέσω του εθελοντισμού και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους,
 • ενισχύει την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίησή τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα,
 • διοργανώνει ημερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν τους νέους,
 • μπορεί να συνιστά επιτροπές από μέλη της Συνέλευσης, για τον εντοπισμό και την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του,
 • καταρτίζει πρόγραμμα δράσης και εκφράζει τις θέσεις του στο Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο για θέματα που αφορούν τη νεολαία,
 • καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Σαρανταπόρου αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έλαβαν, κατά σειρά, τις περισσότερες ψήφους προτίμησης μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβούλιο δήμου ή κοινότητας, ανάλογα με τον πληθυσμό αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3443/ 2006:

 1. Γκαλίτσιος Γεώργιος, Πρόεδρος
 2. Μηνά Εύη, Αντιπρόεδρος
 3. Καραμήτσιος Κίμων, Γραμματέας
 4. Ντάλλας Βασίλης, Ταμίας
 5. Σάρρος Φώτης, Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη : Κουτσογιάννης Γεώργιος, Παπαδημητρίου Θωμάς

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΤΟ.ΣΥ.Ν. καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα όλες τις δραστηριότητες που προτίθεται να αναπτύξει εντός του έτους με πρόβλεψη της αντίστοιχης δαπάνης. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του Δήμου για τις δράσεις του ΤΟ.ΣΥ.Ν.. Το πρόγραμμα δράσης καταρτίζεται σε διάστημα ενός (1) μηνός από την σύγκληση της ετήσιας Συνέλευσης του ΤΟ.ΣΥ.Ν. και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την υποβολή του. Μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε μετά από πρόταση του ΤΟ.ΣΥ.Ν. και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. μπορεί να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που δεν περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, εφόσον για αυτές δεν απαιτείται δαπάνη. Για τις δράσεις αυτές ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι δράσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές περί ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διατάξεις των Δήμων και Κοινοτήτων. Για την υλοποίηση του εγκριθέντος προγράμματος το ΤΟ.ΣΥ.Ν. συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου . Ο Δήμαρχος ή ο δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται, έχει την ευθύνη, εκ μέρους του Δήμου, να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την πραγματοποίηση των δράσεων αυτού.

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07