Είστε εδώ

Δημοτικές Εκλογές - Τί νέο φέρνει ο "Καλλικράτης" στο Σαραντάπορο

Με το νέο νόμο 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης) επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση της χώρας:

 • με την συγκρότηση μεγάλων δήμων που προέρχονται από τη συνένωση των σημερινών δήμων και κοινοτήτων,
 • την κατάργηση των θεσμών της Κοινότητας και της Νομαρχίας και
 • τη θέσπιση της Περιφέρειας ως δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Ως προς το νέο εκλογικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο θα διενεργηθούν οι δημοτικές  εκλογές του Νοεμβρίου, οι βασικές αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

 • Μειώνεται το ηλικιακό όριο εκλογιμότητας από το 21ο έτος στο 18ο έτος για θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων τοπικής και δημοτικής κοινότητας και εκπροσώπων τοπικής κοινότητας.
 • Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών επεκτείνεται όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές και στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Επαναφέρεται η ρύθμιση για την ανάδειξη ως επιτυχόντος του συνδυασμού με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των εγκύρων ψήφων.
 • Η ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων πραγματοποιείται από εκλογικές περιφέρειεςπου αντιστοιχούν στους συνενούμενους Δήμους και Κοινότητες, καθώς και στα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων.

 

Επικεντρώνοντας στον τόπο μας, η βασική αλλαγή που επιφέρει ο «Καλλικράτης» είναι η κατάργηση του Δήμου Σαρανταπόρου και η ένταξη των χωριών του, που αποτελούν μέχρι και 31/12/2010 τοπικά διαμερίσματα του Δήμου μας, στο νέο διευρυμένο Δήμο Ελασσόνας, εφεξής ως Τοπικές Κοινότητες.

Ειδικότερα, εκλογικές περιφέρειες στο Δήμο Ελασσόνας αποτελούν όλοι οι συνενούμενοι Δήμοι και Κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010, οι οποίες ονομάζονται Δημοτικές Ενότητες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελασσόνας θα είναι 41-μελές και ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων ανά δημοτική ενότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της καθεμίας, ορίζεται ως εξής:

 

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

3.951

4

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ

2.236

2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

12.056

13

ΚΑΡΥΑΣ

1.086

1

ΛΙΒΑΔΙΟΥ

3.187

4

ΟΛΥΜΠΟΥ

3.588

4

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

5.065

6

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

3.588

4

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

2.507

3

ΣΥΝΟΛΟ

37.264

41

 

Η Δημοτική Ενότητα του Σαρανταπόρου (σημερινός Δήμος Σαρανταπόρου), δηλαδή, θα εκπροσωπείται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο από τέσσερις (4) δημοτικούς συμβούλους.

Σημειώνουμε ότι η Δημοτική Ενότητα ταυτίζεται με την εκλογική περιφέρεια, ενώ Τοπικές Κοινότητες είναι κάθε σημερινό τοπικό διαμέρισμα των  Δήμων  που συνενώνονται.

Δημοτική Ενότητα = εκλογική περιφέρεια = Καταργούμενος Δήμος ή Κοινότητα

Τοπική Κοινότητα = Καταργούμενο τοπικό Δημοτικό Διαμέρισμα

Σε αυτές τις νέες Τοπικές Κοινότητες θα εκλέγεται Τοπικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε τοπικής κοινότητας. Στην Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου το συμβούλιό της θα είναι 3-μελές.

 

Έτσι στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου  ψηφίζουμε για την ανάδειξη:

 • Δημάρχου
 • δημοτικών συμβούλων
 • συμβούλων τοπικής κοινότητας 

 

Όσον αφορά τους σταυρούς προτίμησης για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων μπορούμε να σημειώσουμε  σταυρό:

 • σε έναvή δύο ή τρεις υποψηφίους (1-3)  δημοτικούς συμβούλους της δικής μας εκλογικής περιφέρειας (δημοτική ενότητα Σαρανταπόρου = πρώην Δήμος Σαρανταπόρου) ή/και
 • σε έναν υποψήφιο (1) δημοτικό σύμβουλο από τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του νέου δήμου Ελασσόνας.

 

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού.

Για την εκλογή συμβούλων της τοπικής κοινότητας μπορούμε να σημειώσουμε  σταυρό προτίμησης σε έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο της τοπικής κοινότητας Σαρανταπόρου.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ειδικά σε αυτές τις εκλογές θα  ισχύσουν τα κωλύματα εκλογιμότητας  του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( κυρωτικός Ν. 3463/ 2006, Α’ 114),  στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας. Όμως, όποιοι εκλεγούν πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/ 2010.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης  να ανατρέξετε στην εκλογική εγκύκλιο με αρ. 18 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ypes.gr

Σχόλια

Τέθηκαν τα εξής ερωτήματα όσο αφορά τη συμμετοχή των τεσσάρων δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Ενότητας Σαρανταπόρου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο:
α) σύμφωνα με ποια αναλογία οι υποψήφιοι των διαφόρων συνδυασμών θα απαρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο?
β) θα προηγούνται οι υποψήφιοι με τους περισσότερους ψήφους συνολικά ή θα προηγούνται οι υποψήφιοι του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού?

Επίσης τέθηκαν ανάλογα ερωτήματα σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Σαρανταπόρου:
α) σύμφωνα με ποια αναλογία οι υποψήφιοι των διαφόρων συνδυασμών θα απαρτίζουν το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας?
β) θα προηγούνται οι υποψήφιοι με τους περισσότερους ψήφους συνολικά ή θα προηγούνται οι υποψήφιοι του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού?
γ) ως πρόεδρος του τοπικού συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Σαρανταπόρου θα ορίζεται ο υποψήφιος με τους περισσότερους ψήφους συνολικά ή ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3852 τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα 2/5 οι επιλαχόντες συνδυσμοί ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Στο Δήμο Ελασσόνας, λοιπόν, που εκλέγει 41-μελές δημοτικό συμβούλιο, οι έδρες κατανέμονται ως εξής: 25 μέλη από τον επιτυχόντα συνδυασμό και 16 μέλη από τους επιλαχόντες συνδυασμούς.

β) Στις εκλογές των συμβουλίων της τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συσνδυασμών. Η σχετική διαδικασία περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3852/2010. Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας θα είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (άρθρο 80 του ν.3852/2010).

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07